Obchodní, záruční a servisní podmínky

1. Objednávka zboží

Objednávky se zasílají písemnou formou – faxem, e-mailem nebo poštou.

Objednávka musí obsahovat:

 • obchodní údaje prodávajícího  - název a sídlo firmy, IČ
 • obchodní údaje kupujícího - název a sídlo kupujícího, IČ, DIČ, kontaktní údaje – jméno, telefon, e-mail
 • specifikace zboží – jednoznačné určení předmětu objednávky
 • množství
 • dodací adresu
 • termín dodání
 • způsob platby

Došlé objednávky jsou prodávajícím potvrzeny písemně e-mailem nebo faxem. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů potvrzení. Takto akceptovaná objednávka je považována za kupní smlouvu.

2. Ceny zboží

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné při odběru zboží EXW provozovna GCL s.r.o., Nade Mlýnem 198, Neratovice (pokud nebude dojednáno jinak), nebo v expedičních skladech dodavatelů, jejichž přesné adresy získá odběratel na vyžádání. DPH se účtuje dle platných sazeb.

3. Dodací podmínky

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva.

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží odpovídá vzorkům a předlohám, které jsou součástí konkrétní nabídky kupujícímu.

Pokud nejsou výslovně sjednány žádné zvláštní vlastnosti zboží, musí toto splňovat obecné technické a právní požadavky pro uvedený typ výrobků.

Prohlášení prodávajícího obsažená v informačních materiálech, katalozích, příručkách, na internetových stránkách nebo další hromadně šířené informace týkající se zboží, pokud nejsou součástí konkrétní nabídky zájemci, zavazují prodávajícího pouze pokud je na ně výslovně odkazováno v nabídce nebo samotné kupní smlouvě.

4. Záruční podmínky

Tyto záruční podmínky poskytují kupujícímu záruku za jakost všech výrobků prodávaných dodavatelem, není-li výslovně ujednáno jinak.

Záruka za jakost

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v trvání minimálně 1 (jednoho) roku ode dne realizace kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Záruky podle předchozích odstavců se nevztahují na nekovové materiály, jako např. guma, plasty, sklo a jiné součásti rychlého opotřebení. Tyto záruky se rovněž nevztahují na užitné a funkční vlastnosti zboží a na seřizování ovládacích a regulačních komponentů zboží. Tyto záruky se dále nevztahují na druh a množství dodaného zboží ani na zjevné vady, které kupující mohl a měl zjistit při přejímací prohlídce. Tyto vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v den, kdy je zjistil, nejpozději však do konce následujícího dne, jinak právo z odpovědnosti prodávajícího za množství, jakost, provedení, obal a zjevné vady zanikne.

V případě vzniku záruční závady, zákazník je povinen doručit zboží do servisu prodávajícího na vlastní náklady, nebo zaplatit výjezd servisního technika prodávajícího. V záruční době může být uplatněn pouze náhradní díl na záruku. Práci a cestu technika musí zaplatit kupující. Je-li součástí dodávky záruční list, platí záruka a záruční podmínky v něm uvedené.

Podmínky záruky

Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Podmínkou uplatnění záruky je dále instalace a seřízení zboží odbornou osobou, která má oprávnění od prodávajícího, s výjimkou zboží, které je s podstaty věci funkční samo o sobě, či jen s pouhým zapojením do standardní elektrické sítě v zásuvce 230 V.

Sjednaná záruční doba se neprodlužuje ani nastaví. Prodloužit ji lze pouze po dohodě stran jako doplňkovou komerční službu.

Zjištěné vady, za něž odpovídá prodávající, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne jejich zjištění nebo ode dne, kdy je objektivně zjistit mohl, a to za vynaložení řádné odborné péče. V opačném případě odpovědnost prodávajícího ze sjednané záruky zaniká dnem marného uplynutí lhůty, aniž by toto musel prodávající zvlášť namítat.

Způsob uplatnění záruky

Uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího (dále jen „reklamace“) je kupující povinen provést písemnou formou vůči prodávajícímu, přičemž taková reklamace musí obsahovat zejména označení reklamovaného zboží a počet vadných (resp. chybějících) kusů, dodávku, ze které reklamované zboží pochází (číslo faktury) a podrobný popis vady a příčin, které ji způsobily, pokud jsou kupujícímu známy. K reklamaci musí být přiložen řádně vyplněný záruční list nebo nabývací daňový doklad s jasnou identifikací zboží (výrobní číslo tam kde je uváděno). Bez předložení těchto dokumentů může prodávající provést opravu hrazenou v hotovosti.

Řádné reklamace je prodávající povinen posoudit odpovědným pracovníkem do 15 dnů od jejich obdržení od kupujícího a výsledky šetření a závazné stanovisko k řešení předat kupujícímu nejpozději do 30 dnů od jejího podání.

V případě včasné reklamace jakostních či množstevních vad vyřídí prodávající tuto na vlastní náklady a v přiměřené době dle vlastní volby některým z vhodných způsobů (odstranění opravitelných vad, slevy z kupní ceny, případně odstoupení od smlouvy).

Reklamované zboží musí být kupujícím vráceno prodávajícímu na sjednané místo, jinak do provozovny prodávajícího před zahájením opravy, dodáním náhradního zboží či vrácení zaplacené kupní ceny.

Kupující má právo na vyřízení reklamace, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku.

Kupující se nemůže dovolávat jiných nároků z vad zboží než výslovně uvedených v tomto záručním listu nebo v kupní smlouvě.

Obecné omezení odpovědnosti

Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené událostí či skutečností, která nastala mimo jeho náležitou péči jako např. válka, oheň, voda, živelní pohromy, trestná či jiná nezákonná činnost, zavinění kupujícího nebo třetích osob včetně nedbalostního a zásahy vyšší moci. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží zaniká, bylo-li prodáno zákazníkem kupujícího další osobě.

5. Platební podmínky

 • Objednávky v hodnotě do 1500,- s DPH: v hotovosti nebo na dobírku (pokud není dojednáno jinak).
 • Objednávky v hodnotě nad 1500,- s DPH: na fakturu se splatností 14 dní od data vystavení faktury (pokud není dojednáno jinak).
 • U objednávek v hodnotě nad 5000,- bez DPH běžně neúčtujeme přepravu (pokud není dojednáno jinak).
 • U atypických výrobků a dodávek většího rozsahu bude dohodnuta výše zálohy.

U nových zákazníků je požadována:

 • platba v hotovosti nebo na dobírku.
 • bezhotovostní platba - platba předem na základě zálohové faktury.

6. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho zaplacení. V případě neuhrazení zboží nebo jeho částečné úhrady si prodávající vyhrazuje právo na odebrání zboží, za tím účelem je kupující povinen umožnit přístup do prostor, kde je zboží umístěno. Veškeré náklady vzniklé s odebráním zboží, následným skladováním, a zároveň i náhrada za opotřebení zboží bude vymáhána po odběrateli. Do úplného zaplacení zboží zůstává zboží majetkem firmy GCL s.r.o.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží od prodávajícího nebo v případě zaslání zboží dnem, kdy zboží bylo předáno prvnímu přepravci.

7. Cena instalace zboží

Instalace zařízení není součástí ceny zařízení a musí ji provádět pouze odborný servisní technik.

V případě, že montáž bude provádět servisní technik firmy GCL s.r.o., je nutné vyžádat konkrétní kalkulaci v naší kanceláři.

Kupující zajistí veškerou technickou a montážní připravenost, včetně funkčních médií (voda, plyn, elektřina apod.).

8. Ostatní

V případě řešení záležitostí, které tyto Obchodní podmínky neupravují, se strany řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze k účelům, které souvisí s vyřízením objednávky kupujícího.

Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné tiskové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

Ke stažení: VOP 2014 01 (PDF, 223 kB)

PŘIPRAVILI JSME ...

SC 70 RED

Červená vitrína

(varianta i v provedení zelená)

Cena bez DPH 16 900 Kč

Doprava zdarma!

 

Obr080010020000034.jpg

 • ventilované chlazení
 • čtyřstranně prosklená
 • vniřní osvětlení
 • objem: 70 l
 • rozměr: 430 × 380 × 880 mm
 • teplota: + 2 … + 10°C

Movilfrit

BR 45

Pec na dřevěné uhlí

Cena bez DPH: 82 600 Kč

Obr020035000000100

 

Červené nebo černé provedení

 Rozměry: 680 × 535 × 670 mm

 • Teplota (°C): 250 - 350
 • Varná plocha: 580 x 430 mm
 • Produkce: 30 kg/hod
 • Doprava po celé ČR zdarma.

TERNI

Horkovzdušná trouba

 

-celonerezové provedení
-4 police 435 x 315 mm
-rozteč 75 mm
-dvojitý ventilátor
-časovač: 0 - 60 minut
-dveře s dvojitým sklem
-rozměr: 595 × 600 × 580 mm

-teplota (°C): 25-300

 

 

Cena bez DPH:
17 200 Kč

Doprava zdarma!

JTC Omniblend

TM-800

JTC OMNIBLEND V Mixer TM-800 2 l schwarz

• nůž z nerezové oceli

• 2 l plastová nádoba

• 3 rychlosti

• 3 programová tlačítka: 35. 60 a 90 sekund

• pulsní funkce

Cena bez DPH 8 600 Kč

UR 600 FS

 

Ventilované chlazení

Celonerezová

Cena na vyžádání

Doprava zdarma!

UR 600 FS

- Rozměr: 772x752x1840 mm

- 4 rošty GN 2/1
- Teplota: +3 ... +10°C

UR 600 ST

 

Statické chlazení

Cena na vyžádání

Doprava zdarma!

 

 

 http://www.gastrocool.cz/_app/images/produkty/23.jpg

 

- Rozměr: 780x700x1895 mm
- 4 rošty GN 2/1
- Teplota: +3 ... +10°C
- Provedení bílé

Samic
Ruční mixéry

 Sammic mixer + šlehač

Doprava zdarma!

 

Obecné vlastnosti ručních pnorných mixérů

 • Mixování v nádobách až do 250 litrů
 • Délka nástavců 223 až 630 mm
 • S regulací, nebo bez regulace otáček
 • Masivní provedení motorové hlavy
 • Rameno z nerezové oceli
 • Nože s vysokou kvalitou břitů

CSC 09

 

Sous Vide

Cena bez DPH 19 500 Kč

Nízkoteplotní vaření

• rozměr: 339 × 275 × 291 mm

• opláštění INOX

• objem 9 litrů

• teplota 25 - 99,9°C

• výrobce Vac Star

VBO

BCOVEN/EU

Pec na brambory

Cena bez DPH: 57 900 Kč

 

Kapacita 60 + 60 brambor

 Rozměry: 660 × 600 × 880 mm

 • Teplota (°C): 300
 • Ventilátor
 • Časovač 240 min.
 • Doprava po celé ČR zdarma.

Tradiční britský výrobce

Victorian Baking Ovens

WC 52

Vinotéka

 

Ventilované chlazení

Cena na vyžádání

WC 54

 

• kouřové sklo dveří • 3 police

• stříbrný rám dveří

• LED osvětlení vnitřního prostoru

• vnitřní prostor – kamenná čerň

• rozměr: 480x565x850 mm

 

LUCY - bílé světlo

 

- Rozměr stínidla: 184 x 288 mm
- Optimální ohřevná výška 500-600 mm
- Délka kabelu 1 900 mm
- 230 V, E27

Obr090060000000130.jpg

Cena bez DPH 2 600 Kč

 Vito

čistička oleje

- pro všechny fritézy
- s jakýmkoliv druhem tuku
- čistí olej zcela automaticky
- přímo v horké fritéze
- výrazně snižuje spotřebu oleje
 
- tři velikostní provedení
- pro vany od 12 litrů výše
 
Obr010025000000001.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena  bez DPH od 38 900

Doprava zdarma!

 

Robot Cook

Multifunkční stolní kutr

Cena 86 975 Kč

Doprava zdarma!

 Obr060030000000139

 • hnětení, sekání, drcení, mixování,
 • míchání, emulgování
 • ohřívání a vaření.
 • 4 rychlostní funkce
 • Pulsní tlačítko
 • LCD panel – 9 programů
©2013–2016 GASTROCOOL
Vytvořilo a naprogramovalo studio MARKOnet.cz :: provozováno na Joomla! & RocketTheme ...
Rychlý kontakt:    tel:
e-mail:
servis:
+420 736 625 337
info @ gclsro.cz
+420 736 625 337